1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme (“Sözleşme”); bir tarafta https://www.cancantercume.com/ web sitesinin sahibi CanCan Tercüme Bürosu (“CanCan Tercüme”) ile çeviri talebinde bulunan müşteriler (“Müşteri”) arasında aşağıda yer alan şartlar dahilinde akdedilmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında CanCan Tercüme ve Müşteri tek başlarına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacakladır.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Taraflar aralarında kurmaya niyetlendikleri ve/veya kurulan ticari ilişki ve iş girişimleri kapsamında yer alan amaçları doğrultusunda, yazılı ve sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklardır. İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki bilgi alışverişi esnasında gizli tutulması gereken bilgileri tanımlamak ve bu bilgilerin korunmasına yönelik olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tesis etmek amacıyla akdedilmektedir.

  1. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI VE İÇERİĞİ

Sözleşme’ye konu olan ve taraflar arasında tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamında gizli bilgi tarafların birbirlerinden doğrudan veya dolaylı, yazılı veya sözlü, görsel, manyetik veya herhangi başka bir ortamda edindikleri bilgileri kapsar.

Bu kapsamda gizli bilgi Müşteri tarafından tercüme edilmesi amacıyla CanCan Tercüme’ye mail, whatsapp ya da https://www.cancantercume.com/ web sitesine yüklenerek ve/veya herhangi bir şekilde teslim edilen bilgi ve belgeler başta olmak üzere; taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, patent, know-how, telif hakkı, marka, ticari sır, yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik, tarafların arasındaki kurmaya niyetlendikleri ve/veya kurulan ticari ilişki ve iş girişimleri kapsamında öğrenecekleri yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, hukuki yazılı veya sözlü bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri ve sair projeler, tarafların gizli bilgi olarak nitelendirdiği yazılı ve sözlü tüm ticari bilgiler, kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yapmayı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam, ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mühendislik verileri, personel bilgileri, ürün tasarımları, şartnameler, teklifler, veriler, grafikler, formüller, süreçler, dizaynlar, planlar, örnekler, raporlar, finansal bilgiler, müşteri bilgileri, satış bilgileri, pazarlama bilgileri, üretim bilgileri, ticari bilgiler, tanımlar, bilgisayar programları, tasarımlar, analizler, şifreler, teknikler, kavramlar, sistemler, deneysel çalışmalar, bunlarla sınırlı olmama koşulu ile birbirlerinin müdürleri, personeli, temsilcisi veya mali ve hukuk danışmanı tarafından hazırlanan ve söz konusu bilgileri içeren, yansıtan veya onlardan sağlanan tüm belgeler ve diğer bilgiler şeklindedir.

  1. GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASI

Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar karşılıklı olarak işbu Sözleşme çerçevesinde diğer taraftan herhangi bir şekilde temin edecekleri gizli bilgileri; geçmişe ve ileriye dönük, süresiz olarak gizli tutacaklarını, saklayacaklarını, koruyacaklarını, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmayacaklarını, diğer tarafın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıs ve kurumlara açıklamayacaklarını ve vermeyeceklerini, gayrikabili rücu olarak peşinen beyan ve taahhüt etmektedirler. Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.

Taraflardan hiçbiri, bir diğerinin yazılı onayı olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında Gizli Bilgi’yi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez. Ayrıca görsel ya da yazılı medya aracılığıyla referans olarak gösteremez ya da reklam aracı olarak kullanamaz.

Taraflar kendi Gizli Bilgi’lerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın Gizli Bilgi’lerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar -kişiye özel olarak verilen gizli bilgiler hariç- ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine ve alt çalışanlarına bu bilgiyi verebilecekleri gibi, bilginin gizliliği hususunda da işçilerini ve alt çalışanlarını uyarırlar. Taraflar işçilerinin ve alt çalışanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

  1. GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER

İşbu Sözleşme kapsamında; taraflardan birince gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden edinilen bilgiler, taraflardan birinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler, yürürlükte olan kanun ya da sair mevzuat ile ittihaz edilen bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilmeyecektir.

Taraflardan her biri Gizli Bilgi’lerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa edilmesinin ifşa eden tarafa herhangi bir hak vermeyeceğini kabul eder. Yine her bir taraf, diğerinin Gizli Bilgi’sinin değerli ticari sırları içerdiğini ve karşı tarafa ticari sırlarını vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Taraflardan hiçbiri Gizli Bilgisi’nin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti veremez.

  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Tarafların gizlilik yükümlülükleri, aralarındaki iş ilişkisi sona erse dahi geçmişe ve ileriye dönük olarak süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  1. GEÇERLİLİK

İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

  1. DEĞİŞİKLİK

Bu Sözleşme tarafların gerçek niyetlerini yansıtıp, daha önce bu hususta yapılmış olan yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer. Taraflarca yazılı olarak yapılmayan ve her iki tarafça da imzalanmayan hiçbir değişiklik hüküm ifade etmez.

  1. TEBLİGAT ADRESLERİ

Taraflar, aralarında Sözleşme gereğince yapılacak olan tüm bildirimlerin yazılı olması gerektiğini, ayrıca, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul etmişlerdir.

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu  Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir. Bu Sözleşme’nin yorumunda ve işbu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.