KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

CanCan Tercüme Bürosu (“Veri sorumlusu”, “CanCan Tercüme”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlamaktayız.

Bu metin ile, KVKK’nın 10. maddesinde belirtildiği üzere aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekte; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verileriniz ile ilgili olarak kullanabileceğiniz hukuki haklarınızı sunmaktayız.

Bu kapsamda, CanCan Tercüme kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak işleyecektir.

Kişisel veri, ilgili verinin sahibi olan bireylerin belirli ya da belirlenebilir olmasını sağlayan her türlü veridir. Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, çalıştığınız pozisyon, doğum tarihiniz ve benzeri gibi size ait kişisel veriler; tek başlarına ya da birlikte, sizin kim olduğunuzun belirlenmesini sağlayabilirler.

CanCan Tercüme ile aranızda yapılan hizmet ve mesafeli satış sözleşmesi kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz; adınız ve soyadınız, imzanız, T.C. kimlik numaranız, nüfus cüzdanı fotokopinizde yer alan bilgileriniz, pasaportunuzda, ehliyetinizde ve sair resmi evraklarınızda yer alan bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız ile elektronik posta adresiniz, banka ve ödeme bilgileriniz (Banka hesap numaranız, IBAN bilginiz), alınacak ürün ve/veya hizmet kapsamında CanCan Tercüme’ye sunulacak belgelerin kullanılması sırasında elde edilen kayıtlarınız ve iş takipleriniz;

 • Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması ve gerekli teyit ve doğrulamaların yapılması amacıyla kimlik, iletişim, finans bilgilerinizin alınması;
 • Sözleşmenin imzalanması ve ifası süreçlerine ilişkin uygunluk denetimi ve değerlendirmelerin yapılması,
 • Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması ve imza süreçlerinin yürütülmesi, bu amaçlarla gerekli iletişimin sağlanması,
 • Sözleşme süreçlerindeki işlerin bütçelendirilmesi, şirket kaynaklarına uygun olarak bütçelendirme yapılması amacıyla harcama ve masraf takibi yapılması ve sonuçlandırılması,
 • Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sözleşmenizden doğan süreçlere yönelik onay, takip, teyit süreçlerinin yürütülmesi ve ödemelerinizin alınması,
 • Yaptığınız ödemelere yönelik kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi,
 • Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında tarafınızca tüm bilgi, belge ve materyallerin CanCan Tercüme’ye iletilmesi ve bu bilgi, belge ve materyallerin CanCan Tercüme ile yapılan sözleşme kapsamında kullanılması,
 • Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi sonrası iletişimlerin sağlanması,
 • Sözleşme ve yapılan ödemelere ilişkin kanuni saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen işlere yönelik değerlendirme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenmektedir.

CanCan Tercüme olarak, kişisel verilerinize tamamen veya kısmen otomatik olan ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla;

 • Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması kapsamında sizden alınan tüm bilgi, belge ve materyaller,
 • CanCan Tercüme’ye ait resmi mail adresine, web sitesine, telefon numarasına tarafınızca gönderilen tüm bilgi, belge ve materyaller
 • CanCan Tercüme’ye ait web sitesinde ürün ve/veya hizmet satın alırken gerçekleştirilen tüm talep, onay, ödeme aşamalarında tarafınızca verilen bilgiler ve gönderilen belgeler,

aracılığı ile toplamakta olup; ilgili kişisel verilerinizi KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

 • Kişisel veri işlemesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanarak ve gerekmesi halinde açık rızanıza başvurmak kaydıyla işlemekteyiz. Kişisel verileriniz;

 • Denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle, kanunen öngörülmüş yükümlülüklerimizin belirlenebilmesi ve dış denetimlerin yapılması,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinizle; vekil ve temsilcilerinize ilettiğiniz taleplerinizin yerine getirilmesi,
 • Mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlarla; devam eden dava veya benzeri kanuni süreçler kapsamında temsillerin sağlanabilmesi ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • CanCan Tercüme Bürosu’nun tüm çalışanları ile, sözleşmenizden ve ilgili mevzuattan doğan sorumluluklarımızın yerine getirilmesi, iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında gerekli teknik altyapının tarafınıza sağlanması, gerekli organizasyon planlamalarının yapılması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İş ortakları, taşeronlar ve ifa yardımcıları ile Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin gerektiği gibi ve tam ifa edilmesi,

amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca CanCan Tercüme’ye daha önce bildirilen ve CanCan Tercüme’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.